// آموزش کار با کاردویو و ریسایکلر ویو در برنامه نویسی اندروید

آموزش کار با کاردویو و ریسایکلر ویو در برنامه نویسی اندروید

آموزش کار با کاردویو و ریسایکلر ویو در برنامه نویسی اندروید

Android working with Card View and Recycler View

 

از منو File گزینه New Project را انتخاب کنید و از لیست اکتیویتی خالی یا Empty Activity را انتخاب کنید
این فایل res رادانلود کنید و به فولدر res پروژه خود اضافه کنیداین فایل شامل آیکن و کاور البوم های موردنیاز
برای این پروژه است

فایل strings.xml را باز کنید و کد های زیر را بهش اضافه کنید

<resources>
<string name="app_name">Card View</string>
<string name="action_settings">Settings</string>
<string name="action_add_favourite">Add to Favourites</string>
<string name="action_play_next">Play Next</string>
<string name="backdrop_title">LOVE MUSIC</string>
<string name="backdrop_subtitle">This season top 20 albums</string>
</resources>

 

فایل colors.xml را باز کنید و کد های زیر را بهش اضافه کنید

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<color name="colorPrimary">#F50057</color>
<color name="colorPrimaryDark">#F50057</color>
<color name="colorAccent">#FF4081</color>
<color name="viewBg">#f1f5f8</color>
<color name="album_title">#4c4c4c</color>
</resources>

 

فایل dimens.xml را باز کنید و کد های زیر را بهش اضافه کنید

<resources>
<!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
<dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>
<dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>
<dimen name="fab_margin">16dp</dimen>
<dimen name="item_offset">10dp</dimen>
<dimen name="detail_backdrop_height">250dp</dimen>
<dimen name="backdrop_title">30dp</dimen>
<dimen name="backdrop_subtitle">18dp</dimen>
<dimen name="card_margin">5dp</dimen>
<dimen name="card_album_radius">0dp</dimen>
<dimen name="album_cover_height">160dp</dimen>
<dimen name="album_title_padding">10dp</dimen>
<dimen name="album_title">15dp</dimen>
<dimen name="songs_count_padding_bottom">5dp</dimen>
<dimen name="songs_count">12dp</dimen>
<dimen name="ic_album_overflow_width">20dp</dimen>
<dimen name="ic_album_overflow_height">30dp</dimen>
<dimen name="ic_album_overflow_margin_top">10dp</dimen>
</resources>

فایل  build.gradle را باز کنید و کتابخانه های زیر را بهش اضافه کنید

dependencies {
compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
testCompile 'junit:junit:4.12'
compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.3.0'
compile 'com.android.support:design:23.3.0'

// RecyclerView
compile 'com.android.support:recyclerview-v7:23.3.+'

// CardView
compile 'com.android.support:cardview-v7:23.3.+'

// Glide
compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
}

برای ایجاد یک نمونه از آلبوم ما نیاز داریم یه کلاس مدل داریم که ویژگی های آلبوم را مشخص کنید
مانند نام،تعداد آهنگ ، تصویر بنابراین
یک کلاس به اسم  Album.java  ایجاد کنید و کدهای زیر را بهش اضافه کنید

package info.androidhive.cardview;

/**
* Created by Lincoln on 18/05/16.
*/
public class Album {
private String name;
private int numOfSongs;
private int thumbnail;

public Album() {
}

public Album(String name, int numOfSongs, int thumbnail) {
this.name = name;
this.numOfSongs = numOfSongs;
this.thumbnail = thumbnail;
}

public String getName() {
return name;
}

public void setName(String name) {
this.name = name;
}

public int getNumOfSongs() {
return numOfSongs;
}

public void setNumOfSongs(int numOfSongs) {
this.numOfSongs = numOfSongs;
}

public int getThumbnail() {
return thumbnail;
}

public void setThumbnail(int thumbnail) {
this.thumbnail = thumbnail;
}
}

همچنین ما نیاز به یک لایوت برای نمایش البوم داریم به مسیر res>layout رفته و یک لایوت جدید به اسم
album_card.xml ایجاد کنید و سپس کد های زیر را به ان اضافه کنید

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content">

<android.support.v7.widget.CardView
android:id="@+id/card_view"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_gravity="center"
android:layout_margin="@dimen/card_margin"
android:elevation="3dp"
card_view:cardCornerRadius="@dimen/card_album_radius">

<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">

<ImageView
android:id="@+id/thumbnail"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="@dimen/album_cover_height"
android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
android:clickable="true"
android:scaleType="fitXY" />

<TextView
android:id="@+id/title"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_below="@id/thumbnail"
android:paddingLeft="@dimen/album_title_padding"
android:paddingRight="@dimen/album_title_padding"
android:paddingTop="@dimen/album_title_padding"
android:textColor="@color/album_title"
android:textSize="@dimen/album_title" />

<TextView
android:id="@+id/count"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_below="@id/title"
android:paddingBottom="@dimen/songs_count_padding_bottom"
android:paddingLeft="@dimen/album_title_padding"
android:paddingRight="@dimen/album_title_padding"
android:textSize="@dimen/songs_count" />

<ImageView
android:id="@+id/overflow"
android:layout_width="@dimen/ic_album_overflow_width"
android:layout_height="@dimen/ic_album_overflow_height"
android:layout_alignParentRight="true"
android:layout_below="@id/thumbnail"
android:layout_marginTop="@dimen/ic_album_overflow_margin_top"
android:scaleType="centerCrop"
android:src="@drawable/ic_dots" />

</RelativeLayout>

</android.support.v7.widget.CardView>

</LinearLayout>

برای نمایش منو شناور روی هر ایتم کاردویو یک لایوت جدید به اسم menu_album.xml در res>menu ایجاد کنید
و کد های زیر را به آن اضافه کنید

 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<item
android:id="@+id/action_add_favourite"
android:orderInCategory="100"
android:title="@string/action_add_favourite" />

<item
android:id="@+id/action_play_next"
android:orderInCategory="101"
android:title="@string/action_play_next" />
</menu>

 

 

برای ارائه ریسایکلر ویو  ونگه داری اطلاعات album_card ما نیاز به یک اداپتور داریم یک کلاس جدید
به اسم AlbumsAdapter.java ایجاد کنید و کد های زیر را به آن اضافه کنید

package info.androidhive.cardview;

import android.content.Context;
import android.support.v7.widget.PopupMenu;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.List;

/**
* Created by Ravi Tamada on 18/05/16.
*/
public class AlbumsAdapter extends RecyclerView.Adapter<AlbumsAdapter.MyViewHolder> {

private Context mContext;
private List<Album> albumList;

public class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
public TextView title, count;
public ImageView thumbnail, overflow;

public MyViewHolder(View view) {
super(view);
title = (TextView) view.findViewById(R.id.title);
count = (TextView) view.findViewById(R.id.count);
thumbnail = (ImageView) view.findViewById(R.id.thumbnail);
overflow = (ImageView) view.findViewById(R.id.overflow);
}
}


public AlbumsAdapter(Context mContext, List<Album> albumList) {
this.mContext = mContext;
this.albumList = albumList;
}

@Override
public MyViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
View itemView = LayoutInflater.from(parent.getContext())
.inflate(R.layout.album_card, parent, false);

return new MyViewHolder(itemView);
}

@Override
public void onBindViewHolder(final MyViewHolder holder, int position) {
Album album = albumList.get(position);
holder.title.setText(album.getName());
holder.count.setText(album.getNumOfSongs() + " songs");

// loading album cover using Glide library
Glide.with(mContext).load(album.getThumbnail()).into(holder.thumbnail);

holder.overflow.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
showPopupMenu(holder.overflow);
}
});
}

/**
* Showing popup menu when tapping on 3 dots
*/
private void showPopupMenu(View view) {
// inflate menu
PopupMenu popup = new PopupMenu(mContext, view);
MenuInflater inflater = popup.getMenuInflater();
inflater.inflate(R.menu.menu_album, popup.getMenu());
popup.setOnMenuItemClickListener(new MyMenuItemClickListener());
popup.show();
}

/**
* Click listener for popup menu items
*/
class MyMenuItemClickListener implements PopupMenu.OnMenuItemClickListener {

public MyMenuItemClickListener() {
}

@Override
public boolean onMenuItemClick(MenuItem menuItem) {
switch (menuItem.getItemId()) {
case R.id.action_add_favourite:
Toast.makeText(mContext, "Add to favourite", Toast.LENGTH_SHORT).show();
return true;
case R.id.action_play_next:
Toast.makeText(mContext, "Play next", Toast.LENGTH_SHORT).show();
return true;
default:
}
return false;
}
}

@Override
public int getItemCount() {
return albumList.size();
}
}

لایوت activity_main.xml و content_main.xml  را باز کنید در صورت موجود نبودن ایجاد کنید
و AppBarLayoutCollapsingToolbarLayoutToolbar و RecyclerView را به آن اضافه کنید

به این شکل

 

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:id="@+id/main_content"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@android:color/white"
android:fitsSystemWindows="true">

<android.support.design.widget.AppBarLayout
android:id="@+id/appbar"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="@dimen/detail_backdrop_height"
android:fitsSystemWindows="true"
android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar">

<android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout
android:id="@+id/collapsing_toolbar"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:fitsSystemWindows="true"
app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
app:expandedTitleMarginEnd="64dp"
app:expandedTitleMarginStart="48dp"
app:expandedTitleTextAppearance="@android:color/transparent"
app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed">

<RelativeLayout
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content">

<ImageView
android:id="@+id/backdrop"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:fitsSystemWindows="true"
android:scaleType="centerCrop"
app:layout_collapseMode="parallax" />

<LinearLayout
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:gravity="center_horizontal"
android:orientation="vertical">

<TextView
android:id="@+id/love_music"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/backdrop_title"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/backdrop_title" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/backdrop_subtitle"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/backdrop_subtitle" />

</LinearLayout>
</RelativeLayout>

<android.support.v7.widget.Toolbar
android:id="@+id/toolbar"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="?attr/actionBarSize"
app:layout_collapseMode="pin"
app:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light" />

</android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout>

</android.support.design.widget.AppBarLayout>

<include layout="@layout/content_main" />

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

content_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/viewBg"
app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
tools:context="info.androidhive.cardview.MainActivity"
tools:showIn="@layout/activity_main">

<android.support.v7.widget.RecyclerView
android:id="@+id/recycler_view"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:clipToPadding="false"
android:scrollbars="vertical" />

</RelativeLayout>

و کدهای زیر را به MainActivity.java اضافه کنید

package info.androidhive.cardview;

import android.content.res.Resources;
import android.graphics.Rect;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.AppBarLayout;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.GridLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.TypedValue;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;

import com.bumptech.glide.Glide;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

private RecyclerView recyclerView;
private AlbumsAdapter adapter;
private List<Album> albumList;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);

initCollapsingToolbar();

recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

albumList = new ArrayList<>();
adapter = new AlbumsAdapter(this, albumList);

RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new GridLayoutManager(this, 2);
recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
recyclerView.addItemDecoration(new GridSpacingItemDecoration(2, dpToPx(10), true));
recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
recyclerView.setAdapter(adapter);

prepareAlbums();

try {
Glide.with(this).load(R.drawable.cover).into((ImageView) findViewById(R.id.backdrop));
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

/**
* Initializing collapsing toolbar
* Will show and hide the toolbar title on scroll
*/
private void initCollapsingToolbar() {
final CollapsingToolbarLayout collapsingToolbar =
(CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
collapsingToolbar.setTitle(" ");
AppBarLayout appBarLayout = (AppBarLayout) findViewById(R.id.appbar);
appBarLayout.setExpanded(true);

// hiding & showing the title when toolbar expanded & collapsed
appBarLayout.addOnOffsetChangedListener(new AppBarLayout.OnOffsetChangedListener() {
boolean isShow = false;
int scrollRange = -1;

@Override
public void onOffsetChanged(AppBarLayout appBarLayout, int verticalOffset) {
if (scrollRange == -1) {
scrollRange = appBarLayout.getTotalScrollRange();
}
if (scrollRange + verticalOffset == 0) {
collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.app_name));
isShow = true;
} else if (isShow) {
collapsingToolbar.setTitle(" ");
isShow = false;
}
}
});
}

/**
* Adding few albums for testing
*/
private void prepareAlbums() {
int[] covers = new int[]{
R.drawable.album1,
R.drawable.album2,
R.drawable.album3,
R.drawable.album4,
R.drawable.album5,
R.drawable.album6,
R.drawable.album7,
R.drawable.album8,
R.drawable.album9,
R.drawable.album10,
R.drawable.album11};

Album a = new Album("True Romance", 13, covers[0]);
albumList.add(a);

a = new Album("Xscpae", 8, covers[1]);
albumList.add(a);

a = new Album("Maroon 5", 11, covers[2]);
albumList.add(a);

a = new Album("Born to Die", 12, covers[3]);
albumList.add(a);

a = new Album("Honeymoon", 14, covers[4]);
albumList.add(a);

a = new Album("I Need a Doctor", 1, covers[5]);
albumList.add(a);

a = new Album("Loud", 11, covers[6]);
albumList.add(a);

a = new Album("Legend", 14, covers[7]);
albumList.add(a);

a = new Album("Hello", 11, covers[8]);
albumList.add(a);

a = new Album("Greatest Hits", 17, covers[9]);
albumList.add(a);

adapter.notifyDataSetChanged();
}

/**
* RecyclerView item decoration - give equal margin around grid item
*/
public class GridSpacingItemDecoration extends RecyclerView.ItemDecoration {

private int spanCount;
private int spacing;
private boolean includeEdge;

public GridSpacingItemDecoration(int spanCount, int spacing, boolean includeEdge) {
this.spanCount = spanCount;
this.spacing = spacing;
this.includeEdge = includeEdge;
}

@Override
public void getItemOffsets(Rect outRect, View view, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
int position = parent.getChildAdapterPosition(view); // item position
int column = position % spanCount; // item column

if (includeEdge) {
outRect.left = spacing - column * spacing / spanCount; // spacing - column * ((1f / spanCount) * spacing)
outRect.right = (column + 1) * spacing / spanCount; // (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing)

if (position < spanCount) { // top edge
outRect.top = spacing;
}
outRect.bottom = spacing; // item bottom
} else {
outRect.left = column * spacing / spanCount; // column * ((1f / spanCount) * spacing)
outRect.right = spacing - (column + 1) * spacing / spanCount; // spacing - (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing)
if (position >= spanCount) {
outRect.top = spacing; // item top
}
}
}
}

/**
* Converting dp to pixel
*/
private int dpToPx(int dp) {
Resources r = getResources();
return Math.round(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, dp, r.getDisplayMetrics()));
}
}

 

اکنون خروجی شما باید به این صورت باشد

آموزش کار با کاردویو و ریسایکلر ویو در برنامه نویسی اندروید


سورس : اندروید استودیو


کیومرث گیلانی زاده

برنامه نویس اندروید | طراح وبسایت وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *